Fotogalerie: Povodně v České Lípě

15.8.2010 14:31 | Jiří Škrleta | Česká Lípa
Nabízíme vám pár obrázků Jiřího Škrlety z povodní v České Lípě.    

Veřejná sbírka na odstranění škod po povodni „Povodně 2010“

15.8.2010 10:17 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Město Česká Lípa z podnětu veřejnosti, která projevila velkou míru solidarity s povodní postiženými občany, operativně zřídilo i konto veřejné sbírky „Povodně 2010“.

Bobr v České Lípě

14.8.2010 21:33 | redakce | Česká Lípa
Povodně neznamenají jen škody. Čtenář Miroslav Klein nám poslal do redakce fotografie živočicha, který před několika lety patřil v Česku mezi vyhynulé. Na břehu Ploučnice se objevil přímo v centru města - u kostela sv. Magdalény.  

Povodňové konto města Česká Lípa

14.8.2010 21:17 | redakce | Česká Lípa
Od čtvrtka je funkční veřejná sbírka - povodňové konto - na pomoc postiženým českolipským občanům, které zřídilo město Česká Lípa z popudu veřejnosti.

Stezka pro chodce a cyklisty

2.8.2010 14:43 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Rada města Česká Lípa souhlasila s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stezka pro chodce a cyklisty, ul. Okružní – Pražská, Česká Lípa“ dodavateli STRABAG, a.s., Praha 5, IČ: 60838744. Celková cena činí 1.412.145,- Kč bez DPH tj. 1.694.574,- Kč včetně DPH 20%.

Smlouva o postoupení pohledávky

30.7.2010 18:23 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Rada města Česká Lípa na svém červnovém zasedání schválila uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky s osobami, jejichž identifikační údaje a výše pohledávek město eviduje v seznamu osob uplatňujících pohledávku za společností VETT, a.s. a pověřila starostku města Hanu Moudrou podpisem jednotlivých smluv o postoupení pohledávek za město Česká Lípa.

Okružní křižovatka Roháče z Dubé – Českokamenická

30.7.2010 13:19 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
V průběhu provádění podzemních prací na stavbě „Okružní křižovatky Roháče z Dubé – Českokamenická“ bylo nutno s ohledem na skutečný stavebně technický stav původních inženýrských sítí uložených v komunikaci přistoupit k rozsáhlejším zásahům do těchto sítí.

Novela vodního zákona mění pověření obcí pro výkon státní správy

26.7.2010 11:52 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Od 1. srpna 2010 začíná platit zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Fotožurnál: Hasiči v ulicích

19.7.2010 14:52 | Šimon Petržela | Česká Lípa
Podařilo se nám získat efektní fotografie hasičů kropících ulice České Lípy v čase červencových veder.    

Revitalizace hřiště ZŠ 28. října - I. etapa

18.7.2010 09:57 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém červnovém zasedání revokovalo usnesení z 31. března 2010 na poskytnutí příspěvku z trvalého investičního fondu města do výše 10 mil. Kč Libereckému kraji na vybudování sídlištního sportovního areálu SOŠ a SOU v ulici 28. října v České Lípě. Zastupitelé zároveň odsouhlasili čerpání finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč z trvalého investičního fondu...

Aktuální veřejná vyhláška o vodě

15.7.2010 16:29 | redakce | Česká Lípa
Vyhlášku platnou do konce prázdnin vydal odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností a to na základě podnětu od Povodí Ohře v souvislosti s tropickými teplotami, díky kterým se snižuje stav povrchové vody. Odůvodnění je součástí vyhlášky stejně jako výčet rybníků, kterých se zákaz týká. 

Rekonstrukce a dostavba pavilonu C – ZŠ a MŠ speciální Jižní

13.7.2010 10:52 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Zastupitelstvo města Česká Lípa bylo na červnovém zasedání seznámeno s postupem přípravy akce „Rekonstrukce a dostavba pavilonu „C“ ZŠ a MŠ speciální Jižní“ a souhlasilo s realizací této akce v omezeném rozsahu do výše 7 mil. Kč i za předpokladu, že na akci nebude poskytnuta státní dotace a uložilo vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic zajistit alternativní projekční řešení stavby a učinit...

Nová obecně závazná vyhláška města Česká Lípa

11.7.2010 13:51 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Zastupitelstvo města Česká Lípa na červnovém zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku města Česká Lípa o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.

Modernizace a výměna zařízení veřejného osvětlení

8.7.2010 10:40 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Rada města Česká Lípa souhlasila s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na poskytnutí služeb „Modernizace a výměny zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví města Česká Lípa“ dodavateli STATOMI Elektro, s.r.o. Rada města Česká Lípa souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy o dílo s výše uvedeným vybraným uchazečem. Celková cena za poskytnutí služeb činí 187.203,50 Kč bez DPH, tj. 224.644,-...

Česká Lípa poskytla pomoc postiženým povodněmi

7.7.2010 10:55 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém červnovém zasedání schválilo uzavření darovací smlouvy s Občanským sdružením ADRA, Praha 5, IČ 61388122, zastoupeným oblastní pobočkou Česká Lípa, sídlo Čs. Armády 1578, na pomoc obětem a odstraňování následků povodní v České republice v roce 2010 na částku 100.000,- Kč.